YATAN HASTA İŞLEMLERİ
2.1. Yatış İçin Gerekli Evraklar ve Yatış İşlemleri (Yatan Hasta İşlemleri) Geri | İleri

Polikliniklere müracaat eden veya dışardan gönderilen hastalar, çalışma saatlerinde 
polikliniklerde görevli tabipler, çalışma saatleri dışında nöbetçi veya acilde görevli tabiplerce 
muayene edilir. Yatırılmaları gerekli görülenlere muayeneyi yapan tabip tarafından hasta 
giriş kâğıdı doldurulur. Hasta giriş kâğıdında yatan hastanın kimlik bilgileri ile gereğinde 
başvurulacak hasta yakınının adresi ve telefon numarasının yazılacağı bir bölüm vardır. 
Ayrıca formda hastanın yatacağı klinik, hastayı yatıran doktorun adı soyadı ve imza yeri ile 
hastanın hastanede yattığı sürece hastane kurallarına uyacağına dair kendisi veya yakını 
tarafından verilen taahhütle ilgili bölüm bulunmaktadır.

Protokol numarası kaydedilip imzalandıktan sonra baştabip veya yardımcısı, bunların 
bulunmadığı hâllerde nöbetçi tabibin onayı ile ait olduğu servis ve sınıfa yatırılmak üzere 
hasta kabul memurluğuna veya kat sekreterliğine, çalışma saatleri dışında vezne memuruna 
gönderilir. Ayrıca her hekim hastasına hasta hakları yönetmeliği ve yönergesine uygun
gerekli bilgilendirmeyi yaparak aydınlatılmış onam formunu iki nüsha olarak doldurur ve 
okutarak imzalatır.
Aynı dalda birden fazla klinik bulunan yataklı tedavi kurumlarında hastalar, 
kliniklerdeki boş yataklara baştabibin tespit edeceği esaslar dâhilinde bir sıraya göre 
yatırılırlar. 
Yatan hastalardan tecridi icap edenlerin kabul kâğıtlarına kırmızı kalemle (tecrit) 
kelimesi yazılır.
Özel dal hastanelerinde polikliniğe müracaat eden her hasta için kimliğinin, klinik ve 
laboratuvar bulgularının, teşhis ve tedavilerinin gösterileceği ve hastanın ileriki 
kontrollerinde de kullanılabilecek şekilde özel muayene fişleri düzenlenmek suretiyle 
hastalar bu fişlerle polikliniğe gönderilirler. Bu fişler, yatmayan hastalar için arşiv esaslarına
uygun olarak muhafaza edilir. Bu formun arka yüzü de hasta kabul işlemleri için düzenlenir. 
Yatan hastalar için yapılacak yatma işlemi bu form üzerinde yapılır. Çıkışta dosyasında 
muhafaza edilir. Bu formun kullanıldığı kurumlarda ayrıca hasta kabul kâğıtları kullanılmaz. 
Hasta kabul memurluğuna veya kat sekreterliğine gönderilen her hasta veya sahibi 
kimlik belgesini veya tasdikli bir suretini, bunlar sağlanmadığı takdirde onun yerine geçecek 
resmî bir belgeyi, yabancı uyruklu ise pasaportunu hasta kabul memuruna veya kat 
sekreterliğine göstermek zorundadır. Bu belgeyi ibraz etmeyenler, (acil vakalar hariç) 
kuruma kabul edilmez. Acil vakalarda kimlik belgesinin en kısa zamanda kuruma 
getirilmesine çalışılır.
Hasta kabul memuru kimlik belgesine göre hastanın künyesini hasta kabul defterine 
geçirir ve hasta tabelasının buna ait kısımlarını doldurur. Hastanın kimlik belgesinin
çıkarken geri verilmek üzere alındığını hasta kabul kâğıdına yazar. Bu suretle alınan kimlik 
belgesinden hasta kabul memuru sorumludur.


Hasta kabul memuru veya kat sekreteri hasta giriş kâğıdı ve hasta kimliğini kontrol 
ettikten sonra hasta yatış işlemlerine başlar. Bu aşamada hasta ve hasta sahibi maliyet 
konusunda bilgilendirilir. Hasta Bilgi İşlem Merkezi (BİM) numarası ile otomasyon sistemi 
üzerinden yatış işlemleri yapılır. 
Her hasta için “Arşiv Dosya Zarfı” hazırlanır. İçine “hasta giriş belgesi, hasta tabelası, 
doğum müşahade kâğıdı, klinikler ve acil servis girişim ve sarf malzeme listesi, röntgen istek 
kâğıdı, laboratuvar istek kâğıdı, döner sermaye ücreti formu, arşiv dosyası, bandrol, hasta ve 
yakınlarını bilgilendirme (aydınlatılmış onam), hastaneye yatan hastaların hasta hakları 
konusunda bilgilendirilmesi formu, muayene istek formu, doktor gözlem formu, epikriz 
formu, hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu ve hemşire takip ve gözlem 
formunun” ilgili kısımları doldurularak konur. Her hastaya hastalığının durumuna ve 
cinsiyetine göre barkodlu renkli kol bilekleri takılır. 
> Mavi renkli kol bilekliği; erkek hastalara
> Pembe renkli kol bilekliği; kadın hastalara
> Sarı renkli kol bilekliği; bulaşıcı hastalığı olanlara
> Kırmızı renkli kol bilekliği; alerjik hastalığı olanlara takılır.

Zarfla beraber hasta kat sekreterliğine yönlendirir. Gerekli durumlarda hasta personel 
desteği sağlanarak servise gönderilir. Ancak durumları bu işlemlere imkân bırakılmayacak 
derecede ağır olan ve acil tedavi veya müdahaleyi gerektiren hastalar, geciktirilmeden tedavi 
edilecekleri yere gönderilir. Gerekli işlem ondan sonra tamamlanır.
Poliklinik hastaları yatırılacağı serviste boş yatak olmadığı durumlarda diğer servislere 
geçici olarak yatırılır. Diğer servislerde de boş yatak olmazsa hastaya randevu verilir. Acil 
hastalarda, servislerde boş yatak olmadığı durumlarda diğer kurumlarla görüşülerek hastanın 
sevki yapılır.
Yatan hastalar, kurumda kaldıkları sürece çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan 
fazla para, mücevherat ve kıymetli eşyayı yanlarında bulunduramazlar. Kurum yetkililerine 
teslim edilmeyen eşyanın kaybından idare sorumlu değildir. Hastaların para ve kıymetli 
şeyleri, hastanın yattığı servisteki sorumlu hemşire ve kat sekreteri veya hasta kabulü ile 
ilgili iki görevli ve hasta (şuuruna sahip değilse hastayı getiren kimse) huzurunda sayılır. 
Bunlar kopya kâğıdıyla üç nüsha olarak tutanakla saptanır ve tutanağın altı imza edilir. Bu 
eşyalar, imza karşılığında tutanağın bir nüshası ile beraber çalışma saatinde hasta kabul 
memuruna, çalışma saati dışında ise sonradan hasta kabul memuruna teslim edilmek üzere
nöbetçi memuruna, bir nüshası da hasta veya hasta yakınına verilir. Bunlar değerli eşya ve 
para kayıt defterine kaydolunur. Hasta emanetteki parasından ihtiyacı kadarını imzası 
mukabilinde alabilir.


Hastaların üzerindeki giyim eşyaları varsa hasta odalarındaki dolaplarında yoksa veya 
kurum idaresince gerek görüldüğü takdirde bu iş için ayrılmış özel depoda birbirine 
karışmayacak, zarar görmeyecek ve kolay bulunacak bir şekilde düzenli olarak saklanır. Bu 
takdirde teslim alınanlar hasta kabul kâğıdına kaydedilerek hastaya imzalatılır ve imza 
mukabilinde özel depo ilgilisine teslim edilir. Depo ilgilisi bunları emanet eşya defterine 
kaydeder. Servise giren hastaların icap ettiği takdirde çamaşır ve gecelikleri servis tarafından 
verilir

Hasta dosyaları tıbbi müşahede muayene kâğıdı ile derece kâğıdı ve hasta tabelası 
(ilaç ve iaşe tabelası) olmak üzere üç esas kısımdan ibarettir. Bunlardan başka kurumların ve 
kliniklerin özelliklerine göre ve Sağlık Bakanlığının izni ile uzmanlarca gerekli görülen ve 
baştabiplikçe kabul edilen formlar ve kâğıtlar eklenir. Müşahede muayene ve derece 
kâğıdına hastaların kurumda saptanan bütün müşahedeleri ve yapılan bütün muayeneleri, 
tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. Kesin teşhise varılmadan müşahede kâğıtlarına teşhis 
yazılmaz. Ancak hastanın girişinde hasta giriş kâğıdına muhtemel teşhis yazılır.
Hasta tabelasına da hastalara içerden ve dışardan verilen, kullanılan ve uygulanan 
bütün ilaçlar ve tedbirlerle gündelik iaşe maddeleri yazılır. Tabelada yazılı ilaç, tedavi ve sair 
tedbirleri hastalara uygulayan hemşireler, uygulama sonuçlarını zamanında ve düzenli olarak 
hemşire defterine işlerler.Hasta yatağına yatırıldıktan sonra en kısa süre içinde ilgili tabipler tarafından 
muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkikleri yapılarak bulguları dosyasına işlenir. Gerekli 
tedavi şekli tespit edilerek tabelasına kaydedilir. Müşahedesi ilgili tabipler tarafından 24 saat 
içinde tamamlanır. Tabiplerden başka kimse müşahede alamaz. Müşahedeler okunaklı 
ayrıntılı olarak yazılır. Müşahedelerin vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane 
baştabipleri kontrol eder.
Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hâllerde servis 
tabibinin kabulü ve baştabibin muvafakatı ile en geç aynı gün saat 20`de dönmek kaydıyla 
izin verilebilir. İzinli çıkış işlemi hasta tabelası üzerinde yapılır ve biri izinli çıkacak hastada
biri de kıpıdaki görevlide kalmak üzere iki nüsha izin çıkış belgesi düzenlenir. 
HASTA KAYIT KABUL EĞİTİMİ


EĞİTİM VE BİLGİ İÇİN BİZE MESAJ BIRAKIN
TÜM TÜRKİYE İL'LERİ İÇİN MESAJ BIRAKABİLİRSİNİZ TÜRKİYEDEKİ ÇEŞİTLİ EĞİTİM KURUMLARI , KURS VE GENEL BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBAT KURUNUZ.

ONLINE HİZMETLER

Hasta kayıt kabul sitesi Online olarak sizleri yönlendirmek ve internet cv lerini oluştururak Sağlık sektöründe öncülük sağlamaktır.


Copyright © 2012- 2020 hastakayitkabul.com | Sitemap